Het argument van de wonderen - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Het argument van de wonderen

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Een veelvuldig argument wat wordt gebruikt om aan te tonen dat Jezus vzmh God was, zijn de vele wonderen welke hij vzmh verrichtte. Om dit onderwerp te doorgronden is het van belang dat we beginnen met een zeer belangrijke vers vanuit de Bijbel:

Handelingen 2:22 Gij mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus van Nazaret, een MAN, AAN WIEN GOD onder u getuigenis HEEFT GEGEVEN door daden en WONDEREN en tekenen, DIE GOD DOOR HEM GEDAAN HEEFT in het midden van u, gelijk gij ook zelve weet:

We zien hier dat God hier de leidende kracht is van de wonderen die door Jezus vzmh werd verricht. We dienen dus goed te begrijpen dat Jezus vzmh de wonderen dus niet uit eigen macht en kracht verrichtte, maar dat hij dit enkel kon doen doordat God hem de kracht gaf om dit te doen. Dit goed in het achterhoofd houdende zullen we ook kijken of Jezus vzmh uniek was in het 'verrichten' van wonderen. We zullen wederom de bewijzen vanuit de Bijbel aanhalen.

WONDEREN VERRICHT DOOR ANDEREN DAN JEZUS VZMH
Het wekken van de doden
Jezus vzmh kon de doden tot leven wekken. Konden anderen dat ook?

1 Koningen 17:21-22 "Daarop strekte hij (Elia) zich drie keren over den knaap uit, en riep tot den Heer: Heere God moge de ziel van dezen knaap in hem wederkeren! En de Heer verhoorde Elia: de ziel van den knaap keerde in hem terug, en hij herleefde."

2 Koningen 4:32-37 "Elisa kwam het huis binnen, en daar was de dode knaap op zijn bed neergelegd. Hij ging de kamer binnen, sloot de deur achter hun beiden en bad tot den Heer. Daarna ging hij boven op het kind liggen: hij legde zijn mond op den zijnen, zijn ogen op de zijne, zijn handen op de zijne; zo kromde hij zich over hem heen, totdat het vlees van het kind warm werd. Daarna kwam hij er af, ging door het huis eenmaal op en neder, klom op en kromde zich over hem heen. Toen niesde de knaap zevenmaal achtereen en deed zijn ogen open. Nu riep hij Gehazi en zeide: Roep de Sjunammietische. Deze riep haar, zij kwam tot hem, en hij zeide: Neem uw zoon op. Toen kwam zij binnen, viel aan zijn voeten en wierp zich ter aarde; daarna nam zij haar zoon op en ging heen."

Laten we kijken naar de vergane botten van Elisa:
2 Koningen 13:21 En het gebeurde, toen zij een man begroeven, dat zij krijgslieden zagen, en zij wierpen den man in het graf van Elisa; en toen hij daarin kwam en het gebeente van Elisa aanraakte, werd hij levend en verrees op zijne voeten.


Jezus vzmh was niet in uniek in het wekken van de doden.

Mozes vzmh liet het plantenrijk overgaan naar het dierenrijk
Exodus 7:10 Toen gingen Mozes en Aäron heen tot Farao, en deden gelijk de Heer hun geboden had; en Aäron wierp zijnen staf neder voor Farao en voor zijne dienaren, en hij werd ene slang.

Het splijten van de zee
Exodus 14:21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet,
Exodus 14:22 en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur.


Nog meer wonderen
2 Koningen 6:17 En Elisa bad en sprak: Heer, open hem toch de ogen, opdat hij zie. Toen opende de Heer den knecht de ogen, dat hij zag; en zie, toen was de berg vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

Genezen van de zieken
2 Koningen 5:11 Toen werd Naäman toornig en trok weg, en sprak: Ik meende, dat hij tot mij zou uitkomen, en toetreden, en den naam van den Heer, zijnen God, aanroepen, en met zijne handen over de plaats strijken, en de melaatsheid alzo verdrijven.

Zelfs de discipelen van Jezus vzmh werd opdracht gegeven om wonderen te verrichten:
Mattheüs 10:5 Deze twaalf zond Jezus uit, en gebood hun en zeide: Gaat niet op den weg der heidenen, en trekt niet in de steden der Samaritanen;
Mattheüs 10:8 Maakt de kranken gezond, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, drijft de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het ook om niet.

Zo zijn er nog menige wonderen te vinden in de Bijbel.

CONCLUSIE
Er zijn vele Christenen die het argument van de wonderen van Jezus vzmh aanhalen om aan te tonen dat hij vzmh God was of de letterlijke Zoon van God was. We hebben aangetoond dat Jezus vzmh niet uniek was in het verrichten van wonderen. We hebben ook aangetoond dat Jezus vzmh de kracht om de wonderen te verrichten verkreeg door God zelf, wat inhoudt dat Jezus vzmh zelf niet God kon zijn. Om Jezus vzmh dus tot God te benoemen op basis van het argument van wonderen is dus niet correct.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud