Wat zijn de eigenschappen van de Absolute Autoriteit ofwel God? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wat zijn de eigenschappen van de Absolute Autoriteit ofwel God?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Nu dat we weten dat alles wat we zien gecreëerd is en een daadwerkelijk beginpunt heeft gehad, kunnen we niet zeggen dat de OORZAAK van deze schepping in de creatie zelf zit. Er is altijd sprake van een oorzaak voor een bepaald gevolg. Het gevolg kan nooit vóór de oorzaak zijn of de reden van de oorzaak zijn. We noemen hier de oorzaak ‘de Absolute Autoriteit’ van alles en iedereen, aangezien deze alles en iedereen heeft gecreëerd. Laten we de belangrijkste punten op een rij zetten:
1. De Absolute Autoriteit is DE oorzaak en heeft geen oorzaak
De Absolute Autoriteit (de Schepper) heeft geen oorzaak, maar is de oorzaak zelf. Dit houdt in dat de Absolute Autoriteit niet is gecreëerd en geen begin en geen eind heeft.
Sommigen willen weten wie de schepper is van de schepper. Deze vraag is onlogisch. We zouden oneindig kunnen doorredeneren over wie de schepper is van de Schepper. Het probleem hierbij echter is dat als je in de oneindigheid doorvraagt wie de schepper van de Schepper is, er uiteindelijk nooit een schepping zou zijn. Je probeert namelijk oneindig door te zoeken naar de schepper van de Schepper. Als je oneindig probeert door te redeneren wie de schepper van de Schepper is, zou je nooit bij een eindpunt uitkomen en zou er nooit een schepping zijn geweest. De realiteit is dat de werkelijkheid ons juist het tegenovergestelde laat zien. We zien juist dat er een daadwerkelijke schepping heeft plaatsgevonden door simpelweg om ons heen te kijken. Ergens is er een punt geweest waar het 'niet bestaan' ophoudt en een Abolute Autoriteit gezorgd heeft voor de schepping met een beginpunt.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken:
Laten we als grove voorbeeld nemen dat iemand een ander moet neerschieten. Echter, voordat deze dat mag doen, dient hij toestemming te vragen aan een ander persoon. Deze persoon dient op zijn beurt weer toestemming te vragen aan een ander persoon en die persoon dient ook weer toestemming te vragen aan een ander persoon. Dit gaat oneindig door. De vraag die gesteld moet worden: Zal degene die neergeschoten moet worden, ooit neergeschoten worden indien we oneindig toestemming dienen te vragen aan een ander? Het antwoord is natuurlijk: Nee. Hij zal nooit en te nimmer neergeschoten worden, omdat het vragen van toestemming aan een ander oneindig door zal gaan. Ergens moet het stoppen en moet iemand de uiteindelijke autoriteit hebben om opdracht te geven zonder toestemming te krijgen van een ander persoon. Deze persoon heeft de Absolute Autoriteit om de beslissing te nemen en toestemming te geven om de trekker over te laten halen en te zorgen voor een ‘Bang’.
2. De Absolute Autoriteit is absoluut ÉÉN!
De Absolute Autoriteit is één Entiteit. Als de Absolute Autoriteit Almachtig is, betekent dit de Hij de macht heeft over ALLES en dus ook over iedereen. Als er nog een entiteit is die Almachtig is hebben we een tegenstrijdigheid aangezien je niet 2 Almachtigen kunt hebben. Als je macht hebt over ALLES kan er niet iemand anders zijn die ook macht heeft over alles, want dan heb je niet de macht over alles. Als iemand macht heeft over iets waar jij al de macht over hebt, hebt je niet de macht meer over alles. Als je de macht moet delen (in een scenario met twee Almachtigen is dit namelijk het geval), ben je niet meer Almachtig aangezien je een deel van de macht over iets moet toekennen aan iemand/iets anders. Het moeten delen van macht betekent dat je niet (meer) Almachtig bent (=macht hebben over alles).

Een voorbeeld ter verduidelijking
Stel ik ben Almachtig en ik heb de totale macht over een steen. Daarnaast is er nog een Almachtige entiteit en die heeft ook de totale macht over dezelfde steen. Dit betekent dat we gezamenlijk alle macht hebben over dezelfde steen. Gezamelijk macht hebben over iets betekent de macht delen over datgene, wat direct je titel als Almachtig teniet doet (ongedaan maakt/opheft). Stel dat ik vervolgens de steen 1 meter de lucht in wil opheffen en de 2de entiteit wil dezelfde steen op hetzelfde moment 2 meter de lucht in opheffen, hoe hoog zal de steen dan worden opgeheven? We zien dus een essentieel probleem ontstaan in deze specifieke scenario. Als deze twee 'Almachtigen' onderling een afspraak maken over hoe hoog de steen opgeheven zal worden betekent dit dat ze afhankelijk zijn van de afspraak met elkaar, wat wederom de titel van Almachtig opheft. Een Almachtige entiteit hoeft namelijk geen rekening te houden met iets of iemand anders aangezien deze onafhankelijk is van alles en iedereen (alles en iedereen is juist afhankelijk van deze entiteit). Dit voorbeeld van de steen kunnen we doortrekken naar de gehele schepping van het Universum. Er kan slechts één absolute entiteit zijn die Almachtig is.      

Almachtig betekent daadwerkelijk Almachtig
Als er naast een Almachtige enteit een tweede Almachtige entiteit is, betekent dit dat beide entiteiten macht hebben over elkaar (Almachtig is namelijk macht over alles hebben en dus ook macht hebben over de andere entiteit). Op het moment dat iemand of iets anders macht over jou heeft ben je NIET meer de Almachtige. Het is dus onmogelijk om iets of iemand als Almachtig te betitelen als er meerdere entiteiten als Almachtig worden aangewezen binnen een leerstelling.
3. De Absolute Autoriteit kan niet onder ruimte vallen
Hetzelfde argument wat voor tijd is aangehaald, geldt natuurlijk ook voor het ruimte aspect. We hebben gezien dat wetenschappelijk is aangetoond dat ruimte is ontstaan bij de Big Bang. We hebben gezien dat de Absolute Autoriteit de oorzaak is geweest van de Big Bang en daarmee het onstaan van ruimte. Als ruimte is gecreëerd bij de Big Bang, betekent dit dat ruimte niet bestond voordat de Big Bang plaatsvond. De Absolute Autoriteit kan niet onder ruimte vallen, omdat ruimte niet bestond op het moment dat de Absolute Autoriteit wel al bestond. De Absolute Autoriteit is dus ook ruimte-loos.
4. De Absolute Autoriteit kan niet bestaan uit materie
Bij de Big Bang is ook materie in bestaan gekomen. Als materie is gecreëerd betekent dit dat het niet bestond voor de Big Bang. Het is dan onmogelijk om te zeggen dat de Absolute Autoriteit onder materie valt, aangezien Hij dit heeft doen ontstaan. Hij is de oorzaak geweest voor het ontstaan van materie en kan dus zelf niet uit materie bestaan. De Absolute Autoriteit is dus ook materie-loos.
5. De Absolute Autoriteit is Almachtig
De Absolute Autoriteit is in staat geweest om de Big Bang te laten plaatsvinden. Alle energie dat zich in onze Universa bevindt waarvan wij weet en geen weet van hebben, heeft de Absolute Autoriteit in beginsel (bij de Big Bang) laten ontstaan. Hij heeft dus de macht en kracht om dit alles te laten doen ontstaan en Hij heeft dus per saldo meer macht en kracht dan alles wat zich binnen de schepping bevindt. De Absolute Autoriteit is dus Almachtig.
6. De Absolute Autoriteit is Alwetend en Onafhankelijk
De Absolute Autoriteit is de oorzaak geweest van het ontstaan van de universa (meerdere universums) en alles erin. Alles en iedereen is dus afhankelijk van deze Absolute Autoriteit en de Absolute Autoriteit is daarom onafhankelijk van alles en iedereen. Hij heeft de macht, kennis en controle over alles en iedereen en niemand heeft de macht, volledige kennis en controle over Hem. De schepping heeft de Absolute Autoriteit nodig om te bestaan en voort te blijven bestaan en de Absolute Autoriteit heeft de schepping NIET nodig om te bestaan. Hij is de Onafhankelijke, de Eeuwige, de Zelfbestaande zonder begin en zonder eind. Hij omvat alles met Zijn Kennis en niets omvat zijn Kennis behalve wat Hij wil. De Absolute Autoriteit is dus Onafhankelijk.
7. De Absolute Autoriteit is niet te vergelijken met de schepping
Als we weten de Absolute Autoriteit de oorzaak is van de totale schepping, kunnen we Hem logischerwijs niet vergelijken met de schepping en schepselen. Hij valt namelijk niet onder de schepping, maar staat daarbuiten. Als wij alles zouden kennen binnen de schepping dan zouden we nog steeds de Absolute Autoriteit niet kennen in Zijn ware vorm, omdat niets binnen de schepping met Hem te vergelijken valt. Hij is de oorzaak van de schepping, dus is Hij met niets van de schepping te vergelijken. Wat we wel kunnen, is Zijn perfectie, macht en kracht herkennen door Zijn schepping te bestuderen. Als we bijvoorbeeld naar de zon kijken en hoeveel energie deze kan produceren, kun je een beeld vormen van de kracht van de Absolute Autoriteit. Als je uiteindelijk inziet dat alle universa geheel onder het beheer staan van deze Absolute Autoriteit kun je Hem op de juiste waarde schatten. De Absolute Autoriteit is dus niet te vergelijken met de schepping.
8. De Absolute Autoriteit is een persoonlijke toezichthouder en heeft een persoonlijkheid
De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben. We hebben gezien dat de Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft. Hij creëerde wel het uiteindelijke effect, namelijk het gehele universum en universa. De enige manier dat de Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te KIEZEN om het uiteindelijke effect te laten doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er sprake is van een Wil om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid, kennis en intelligentie heeft.
9. De Absolute Autoriteit kan niet onder tijd vallen
We hebben gezien dat wetenschappelijk is aangetoond dat tijd is ontstaan bij de Big Bang (het beginpunt van ontstaan van het universum). We hebben verder gezien dat de Absolute Autoriteit de oorzaak is geweest van de Big Bang. Als tijd is gecreëerd bij de Big Bang, betekent dit logischerwijs dat tijd, zoals wij dat kennen, niet bestond voordat de Big Bang plaatsvond. We kunnen hieruit een belangrijke eigenschap van de Absolute Autoriteit halen, namelijk dat de Absolute Autoriteit niet onder tijd valt en/of kan vallen. Dit omdat de Absolute Autoriteit tijd heeft gecreëerd waardoor deze er zelf niet onder kan vallen. Tijd bestond namelijk niet op het moment dat de Absolute Autoriteit wel al bestond. De Absolute Autoriteit is tijd-loos en dus eeuwig.
CONCLUSIE
We gezien dat de Absolute Autoriteit slechts één entiteit kan zijn die Almachtig en Onafhankelijk is en niet te vergelijken valt met Zijn schepping. De eigenschappen van de Absolute Autoriteit verschilt met die van de schepping. Alles en iedereen valt bijvoorbeeld onder tijd en ruimte en bestaat uit materie en de Absolute Autoriteit niet. Een belangrijk punt om hier te benadrukken is dat de verschillende eigenschappen van de schepping en de Schepper niet ophetzelfde moment kunnen samengaan. De Absolute Autoriteit kan niet tijd-loos zijn en tegelijkertijd onder tijd vallen. Het is namelijk het één of het ander. Of iets is eeuwig of iets is eindig (sterfelijk) en kan niet eeuwig en eindig tegelijk zijn. Het moet dus duidelijk zijn dat de Absolute Autoriteit niet onder de schepping kan vallen of de schepping kan enteren, omdat Hij dan Zijn eigen eigenschappen dient op te geven om de eigenschappen van de schepping aan te nemen.

We weten dat verschillende religies en geloofsovertuigingen spreken van een incarnatie (het van vlees worden) van de Absolute Autoriteit/God binnen de schepping. Op basis van deze nauwkeurige analyse, hebben we gezien dat dit onmogelijk en niet rationeel is. Een ieder die dit punt goed begrijpt en op zoek is naar een antwoord m.b.t. het bestaan van de Absolute Autoriteit (ofwel God) kan op dit moment een duidelijke conclusie trekken over welke religies / geloofsovertuigingen binnen en buiten deze beschrijving vallen. De geloofsovertuigingen die tegenstrijdig zijn met het voorgaande kunnen direct afvallen om als logisch en juist te zijn met betrekking tot de besproken eigenschappen. Op deze manier kun je de zoektoch naar de waarheid verkorten aangezien er redelijk wat geloofsovertuigingen afvallen door deze eigenschappen te toetsen op de verschillende leerstellingen van deze geloofsovertuigingen en visie van de Absolute Autoriteit, de Almachtige entiteit. Op de website kun je per geloofsovertuiging nalezen wat de eigenschappen ziin van de Absolute Autoriteit/God binnen die specifieke geloofsovertuiging en zelf de rationele conclusies trekken hierin.

Tot slot hebben we gezien dat het Universum is gecreëerd en kunnen we zeker spreken van een creatie en/of van een schepping. Als er sprake is van een schepping is er logischerwijs sprake is van Schepper met de specifieke eigenschappen welke we hier uitvoerig hebben besproken.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud