Koran zonder Hadith? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Koran zonder Hadith?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Waarom bestaat de Hadith naast de Koran? Is de Koran alleen niet voldoende om de Islam te belijden? Was de profeet Mohammed vzmh slechts een spreekbuis en was hij vzmh niet gezonden om de Koran uit te leggen? Was zijn enige taak enkel de Koran te reciteren? We zullen dit nader bekijken en zien of dit haalbaar en logisch is op basis van bewijzen uit de Koran en logica.  

Laten we beginnen met de tweede zuil binnen de Islam, namelijk het gebed.

HET GEBED
We starten met een aantal Koranverzen:

Koran 4:101 En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen, die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Koran 4:103 Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.

Vers 4:101 lijkt een extreme vers m.b.t. de ongelovigen, maar deze dient in volledige context gelezen te worden (klik hier om tafsir (uitleg / achtergrond) op te halen). Dit even terzijde om te voorkomen dat men zaken uit context wil aanhalen om corruptie te verspreiden. Allah SWT zegt in de Koran dat het gebed de gelovigen is opgelegd (verplicht gesteld) op vaste tijdstippen en dat het gebed een specifieke lengte of maat heeft (de rakaats zoals wij dit kennen). Als het gebed verkort mag worden betekent het dat het een vastgestelde lengte moet hebben om ‘het verkorten’ te kunnen bepalen. Het oproep tot het gebed is de periode wanneer het gebed zal aanvangen en na een set van vastgestelde rituele zal het gebed beëindigd worden. Het gebed heeft dus een begin- en een eindtijd.

De punten kort op een rij:
We zien dat Allah SWT zegt dat tijdens het reizen de gebeden ingekort mogen worden. We kunnen hieruit het volgende concluderen:
Het gebed heeft een specifieke maat (lengte – regelgeving), want als we het gebed kunnen inkorten betekent het dat het niet ingekorte gebed langer is. Dit geeft dus aan dat er al iets vastgesteld is qua regelgeving van het gebed, zodat dit vers logisch wordt. De methode van het gebed moet logischerwijs vastgesteld zijn, om deze statement te kunnen opleggen.

Een ander vraag die op kan komen is, wat is reizen? Bij welke afstand kunnen we de gebeden inkorten? Ik kan 5 minuten reizen naar mijn werk, kan ik dan mijn gebed inkorten? De antwoorden kun je vinden in de Hadith en niet in de Koran.  

Er zijn daarnaast verschillende verzen uit de Koran die spreken over het gezamenlijk bidden op vast tijden. Om gezamenlijk te kunnen bidden, dient er dus logischerwijs een overeengekomen manier van bidden zijn, die iedereen die deelneemt aan het gebed kent. Op het moment dat er geen eenduidige manier van bidden is vastgesteld zal men elke keer voordat het gebed aanvangt moeten afspreken hoe men gezamenlijk zal gaan bidden. Dit is iets wat zeker niet zal werken en niet reëel is. Mocht dit de methodiek zijn, dan zou er chaos zijn i.p.v. harmonie en structuur zoals wij dat kennen binnen de Islam. Een ieder zou een eigen inbreng willen hebben hoe te bidden etc. De luie mensen onder hen zou het minst willen doen en de actievere onder hen zou meer willen bidden. Er zou meer discussies gevoerd worden dan dat er gebeden zou worden, wat weer voor verschillende afsplitsende groeperingen zou zorgen. We zien dat er toch indirect weer naar een vast systeem van het gebed gezocht dient te worden, terwijl de methode van het gebed, zoals deze in de Hadith van de profeet vzmh is overgeleverd, reeds is bepaald en vastgesteld. De profeet vzmh is ook de enige die de autoriteit en kennis heeft om dit te kunnen en mogen bepalen. Laten we nog andere relevante verzen uit de Koran erbij halen:

Koran 62:9 O gelovigen, wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed wordt gedaan, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u, als u het maar wist.
Koran 62:10 En als het gebed beëindigd is, verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah's genade, en gedenkt Allah vaak, opdat u moogt slagen.

We zien hier de bewijzen van het oproep tot het gebed (Azan), het aanvang van het gebed en het eind van het gebed.

Laten we verder kijken:
Koran 4:102 En wanneer gij in hun midden zijt en het gebed voor hen leidt, laat een deel hunner bij u staan en hun wapenen meenemen. En wanneer zij hun prostratie hebben verricht, laat hen achter u gaan en laat die andere groep, die nog niet gebeden heeft naar voren komen en met u bidden en laat hen hun afweermiddelen en wapenen medenemen. De ongelovigen wensen, dat gij onachtzaam wordt op uw wapenen en uw bagage, zodat zij u plotseling overvallen. En als gij uw wapenen opzij legt indien de regen u stoort, of indien gij ziek zijt, zal dat voor u geen zonde zijn. Maar gij dient uw afweermiddelen steeds mede te nemen. Voorzeker, Allah heeft voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.

Koran 4:103 Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.

Wederom zien we hier dat er gezamenlijk gebeden werd met de profeet vzmh en dat de gebeden op vastgestelde uren is opgelegd (verplicht gesteld). Als het gebed is verplicht gesteld op vaste tijdstippen, dient er dus frequent (gezamenlijk) gebeden te worden. Logischerwijs is er sprake van een vaste manier van bidden.


DE AUTORITEIT VAN DE PROFEET MOHAMMED VZMH
Als we naar de volgende Koranvers kijken zien we het volgende staan:

Koran 16:44 En Wij hebben de vermaning tot u gezonden(=de Koran), opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen (verklaren) hetgeen tot hen werd nedergezonden (=de Koran), zodat zij mogen nadenken.

Laten we de vers ontleden. Allah SWT heeft de Koran (de vermaning) aan de profeet vzmh geopenbaard, zodat hij (de profeet vzmh) hetgeen (= het geopenbaarde = de Koran) aan het mensendom moogt uitleggen. Uitleggen is niet enkel maar reciteren, maar verklaren. Als we Koran 2:127 – 129 erbij pakken zien we het volgende staan:

Koran 2:127 En (gedenkt) toen Abraham de grondvesten van het Huis legde, samen met Isma'il (biddend): "Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.
Koran 2:128 Onze Heer, maak ons beiden tot mensen die zich overgeven aan U en (maak) onze nakomelingen tot een volk dat zich overgeeft aan U en onderwijs ons de gebruiken (van o.a. de Hadj) en aanvaard ons berouw, voorwaar, U bent de Meest Berouw aanvaardende, de Meest Barmhartige.
Koran 2:129 Onze Heer! En zend tot hen een Boodschapper van hun eigen volk, die hen Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) EN de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze".

Koran 2.129 Rabbana waibAAath feehim rasoolan minhum yatloo AAalayhim ayatika wayuAAallimuhumu alkitaba waalhikmata wayuzakkeehim innaka anta alAAazeezu alhakeemu

Zien we hier niet duidelijk in de smeekbede van profeet Ibrahim vzmh naar voren komen dat de profeet voor wiens komst hij bad, ook de autoriteit zou hebben om de Koran uit te leggen naast het voordragen? De profeet vzmh wordt verder ook als voorbeeldfiguur bestempeld door Allah SWT in de Koran:

Koran 33:21 Voorwaar, u heeft in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.
We zien hier dat Allah SWT zegt dat de profeet vzmh een prachtig voorbeeld is voor een ieder die Allah SWT en de laatste dag vreest. De profeet vzmh is dus een voorbeeldfiguur voor de moslims. Als we nu bijvoorbeeld de verzen inzake het gebed erbij halen, die spreken over het onderhouden van het gebed door de gelovigen, is het nu duidelijker in te zien dat het manier van bidden van de profeet vzmh ook als voorbeeld genomen dient te worden. De profeet vzmh leefde namelijk de Koran 100% na. Alle plichten die uit de Koran voortvloeien onderhield de profeet vzmh 100%, dat zal niemand ontkennen. Dus als Allah SWT zegt onderhoudt het gebed, dan onderhield de profeet vzmh het gebed.
We hebben gezien dat de profeet vzmh de gezamenlijke gebeden leidde. Om gezamenlijk te kunnen bidden moest er dus een gezamenlijke methode zijn om te bidden en als de profeet vzmh als voorbeeld diende, dan was hij vzmh dat ook voor de moslims in het gebed. Dus de conclusie hier is dat wij dienen te bidden zoals de profeet vzmh bad. En hoe kunnen we weten hoe de profeet vzmh bad als we enkel de Koran hebben? Dat is niet mogelijk. Hiervoor dienen we terug te vallen op de Sunnah en de Hadith.

Deze uiteenzetting geldt voor alle praktische zaken die genoemd worden in de Koran met niet verder in detail wordt uitgelegd. Een aantal voorbeelden zijn alle rituelen voor de Hadj, de zakaat (minimum bedrag) etc. Hoe wil men bijvoorbeeld naar Mekka en daar het gezamenlijk gebed verrichten tijdens de Hadj?


ANTI-CHRIST/MASSIH AD DAJJAL – Jezus vzmh – Imam Mahdi (ra)
Vanuit de Hadith weten we dat de profeet vzmh heeft gesproken over Imam Mahdi RA, de Dajjal (anti christ) en de terugkomst van Jezus vzmh. Deze onderwerpen kunnen we niet expliciet vinden in de Koran, terwijl het hele belangrijke en essentiële onderwerpen zijn.

DIEFSTAL
Koran 5:38 En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.

Zonder Hadith zou deze regel bij iedere diefstal toegepast moeten worden. Stel een kind van 7 steelt een druif. Op basis van de aangehaalde Koranvers zou de hand van het kind afgehakt moeten worden voor het stelen van een druif. Echter, als we de Sunnah en Hadith van de profeet vzmh kennen en lezen, zullen we zien dat dit niet de harde regel is, maar dat er belangrijke voorwaarden hieraan ten grondslag liggen.

Een voorbeeld van een voorwaarde is dat de stelende persoon een volwassen is en dat de waarde van datgene wat gestolen wordt minimaal een kwart van een Dinar waard is. Verder is de lijst aan voorwaarden nog een stuk langer, welke wij hier niet zullen bespreken aangezien we te ver van het onderwerp zouden afwijken.

IS DE KORAN ALLES VERKLAREND EN DE HADITH OVERBODIG?

Koran 16:89 En (gedenk) de dag waarop Wij onder elk volk een getuige tegen hen uit hun midden zullen verwekken en u (profeet) als getuige tegen dezen zullen brengen. Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend, als leiding, barmhartigheid en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.


Het kan zijn dan iemand bovenstaande Koranvers tegenkomt en zich dan afvraagt of de Hadith wel nodig is op basis van dit vers. Dan is het antwoord: Ja, de Hadith is zeker wel nodig. De Koran verklaart alles met betrekking tot de boodschap en de openbaringen. Een onderdeel van de boodschap is namelijk ook:

Koran 16:44 En Wij hebben de vermaning tot u gezonden(=de Koran), opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen (verklaren) hetgeen tot hen werd nedergezonden (=de Koran), zodat zij mogen nadenken.

Dus we zien geen tegenstrijd hier ontstaan.

CONCLUSIE:
Soms kunnen mensen verschillende maatstaven aanhouden in het accepteren van bronnen. Vraag je, jezelf oprecht af waarom je wel gelooft in alle geschiedenis boeken die onbekende reguliere personen hebben geschreven zonder deze in twijfel te trekken? Wie zijn of waren deze mensen? Zijn of waren ze waarheidsgetrouw? Was hun geestelijke gesteldheid in orde? Zijn daar verslagen van?

We gaan er niet vanuit dat men hieraan denkt bij het lezen van zulke geschriften. Waarom accepteer je dit wel blind, maar als het op de Koran en Sunnah aankomt wil men Fitnah in de zin van verdeeldheid veroorzaken? We hebben gezien dat Allah SWT de profeet Mohammed vzmh heeft gezonden met de Heilige Koran en opdracht heeft gegeven om deze te verkondigen en te verklaren. Deze verklaring kunnen we vinden in de Sunnah en Hadith van de profeet vzmh rekening houdend met de verschillende classificaties (Zie Hadith). Alleen door oprecht te geloven in Allah SWT en Zijn Macht en Kennis kunnen we deze Koranvers begrijpen en toepassen. Koranvers 16:44 is maar op één manier te lezen en de logica en rede ondersteunen dit.

De bewijzen, voorbeelden en de uiteenzetting zijn voldoende om in te zien dat de Koran compleet is in de boodschap en dat de Hadith en Sunnah daar logisch uit voortvloeit. Zonder de uitleg van de profeet (zie vers 16:44) kunnen we niet komen tot de praktische invulling van o.a. de aanbiddingen, zoals deze voortvloeien uit de Koran.
Moge Allah SWT ons allen leiden tot de waarheid en het rechte pad en beschermen tegen alle vormen van dwaling. Ameen.


Laat een bericht of reactie achter!

There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud