De originele geschriften van de Bijbel - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De originele geschriften van de Bijbel

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Een ander belangrijk punt om te spreken met betrekking tot de Bijbel is om na te gaan of de originele geschriften van de Bijbel nog bestaan in de originele vorm en of deze compleet zijn? Zo kunnen we namelijk makkelijk nagaan welke samenstelling van de beschikbare Bijbels op de originele geschriften is gebaseerd en welke niet.


We zien dat de originele Bijbel dus niet meer bestaat. De Christenen spreken van kleine verschillen tussen de huidige Bijbels en de oudere beschikbare Bijbelse fragmenten. Later zullen we nagaan of het echt om kleine verschillen gaat of om grote belangrijke verschillen. We zien ook dat men zelf zegt dat enkel de originele geschriften Goddelijk zijn geïnspireerd en foutloos waren en de kopieën en vertalingen niet. Nu dat we weten dat de originele geschriften niet meer bestaan en de kopieën en dus ook de vertalingen niet Goddelijk zijn geïnspireerd, kunnen we dus nooit beweren dat de huidige verschillende Bijbelse samenstellingen Goddelijk is geïnspireerd. Deze conclusie wordt ook nog eens versterkt door de verschillende aantal boeken die de verschillende Christelijke stromingen handhaven.


Hier kunnen we ook weer duidelijk zien dat de Canonisering geen Goddelijke oorsprong had, maar een menselijke oorsprong kent. Het heeft daarom ook eeuwen geduurd totdat men 'het eens werd' over de samenstelling.  

IS DE BIJBEL COMPLEET?
Als we de Bijbel lezen zal het opvallen dat de Bijbel verwijst naar verschillende geschriften als referentie en extra informatie. Echter, er is een hele lijst van geschriften waarnaar de Bijbel verwijst die men niet kent of ter beschikking heeft. Laten we de verschillende verwijzingen aanhalen.

Numeri 21:4 Daarom zegt men in het boek der oorlogen des Heren: "Waheb in Sufa en de beken van Arnon,

Jozua 10:13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijne vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek van Jasjar? Alzo stond de zon midden aan den hemel, en vertoefde onder te gaan een gehelen dag.

1 Koningen 4:29 En God gaf Salomo zeer veel wijsheid en verstand, en rijke kennis, gelijk het zand, dat aan den oever der zee is;.......
1 Koningen 4:32 En hij vervaardigde drie duizend spreuken, en zijne liederen waren duizend en vijf.

21 Kronieken 29:9 De geschiedenissen nu van koning David, zo de vroegere als de latere, zie, die zijn beschreven in de geschiedenissen van Samuël den ziener, en in de geschiedenissen van Nathan, den profeet, en in de geschiedenissen van Gad, den ziener; met al zijne heerschappij,

2 Kronieken 9:29 Wat er nu meer van Salomo te zeggen is, beide het vroegere en het latere, zie, dat is geschreven in de kroniek van den profeet Nathan, en in de profetiën van Ahía, den Siloniet, en in de gezichten van Jedi, den ziener, tegen Jerobeam, den zoon van Nebat.

2 Kronieken 12:15 De geschiedenissen nu van Rehabeam, zo de vroegere als de latere, zijn beschreven in de geslachtsboeken van den profeet Semaja en van Iddo, den ziener, en opgetekend; alsmede de oorlogen, die tussen Rehabeam en Jerobeam waren hun leven lang.

2 Kronieken 32:32 Wat er nu meer van Hizkía te zeggen is, en zijne barmhartigheid, zie, dat is geschreven in het gezicht van den profeet Jesaja, den zoon van Amos, in het boek der koningen van Juda en Israël.

Nehemia 12:23 De zonen van Levi als hoofden van de vaderlijke huizen werden opgeschreven in het boek van aangelegenheden der tijden zelfs tot op de dagen van Johanan, de zoon van Eljasib.

Exodus 24:7 Ten slotte nam hij(Mozes) het Boek van het verbond en las het voor ten aanhoren van het volk. Toen zeiden zij: Alles wat God heeft gesproken, zijn wij bereid te doen en wij willen gehoorzaam zijn.

Johannes 21: 24-25 Dit is de discipel die getuigenis over deze dingen aflegt en die deze dingen heeft geschreven en wij weten dat het getuigenis dat hij geeft waar is. Er zijn in werkelijkheid nog velen andere dingen die Jezus heeft gedaan, ik veronderstel dat, als ze ooit uitvoerig zouden worden beschreven, de wereld zelf de geschreven boekrollen niet zou kunnen bevatten.

Kolossenzen 4:16 En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen word voorgelezen en dat gij ook die uit Laodicea leest.

1 Korinthiërs 5:9 In mijn brief heb ik u gescheven niet langer in het gezelschap te verkeren van hoereerders (waar is de eerdere brief gebleven richting de gemeente van Korinthe).

We zien dus een reeks van verwijzingen naar brieven en geschriften die niet aanwezig zijn en die men ook niet kent. Als de Bijbel deze boeken aanhaalt als referenties en verwijzingen, zou het logisch zijn dat we deze verwijzingen zouden moeten kunnen raadplegen. Als men gelooft dat de Bijbel door God is geïnspireerd, dan zal God ook deze boeken beschikbaar moeten stellen aangezien Hij er ook naar verwijst is de Bijbel.

Laten we al het voorgaande kort opsommen.

Kort samenvattend:
De originele geschriften van de Bijbel bestaan niet meer;
Enkel de originele geschriften zijn Goddelijk geïnspireerd;
De huidige kopieën en vertalingen zijn niet Goddelijk geïnspireerd;
De Canonisering van de Bijbel heeft geen Goddelijke inspiratie (oorsprong);
De Bijbel getuigt zelf niet compleet te zijn door de vele verwijzingen naar onbekende en verdwenen geschriften en brieven.

De conclusie die we hieruit logischerwijs kunnen trekken is dat de huidige beschikbare Bijbels geen volledig Goddelijke geinspireerde boek is. Er zouden wel elementen van het origineel in kunnen zitten, maar dat kunnen de Christenen niet uitlichten omdat er geen referentie / vergelijkingsmateriaal is.

CONCLUSIE:
Helaas is het zo dat we niet beschikken over de originele bronnen van alle verschillende samengestelde geschriften van de Bijbel. Dus om te toetsen of één van de samengestelde bundels de waarheid is, is hierbij een onmogelijke taak. De enige mogelijke manier om dit te kunnen doen, zou zijn om deze boeken te vergelijken met de originele geschriften, welke er niet zijn.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud