De relatie Koran - Oude- en Nieuwe testament - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De relatie Koran - Oude- en Nieuwe testament

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
Wat is de relatie tussen de Koran en o.a. de Oude testament (Taurat) en Nieuwe testament (Indjil)?

Laten we kijken wat de Koran hierover zegt?

Koran 5:48 En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot een godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.

Over welke geschriften spreekt de Koran?

Koran 3:3 Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Taurat (Thora) en de Indjil (Evangelien) neer,

Koran 17:55 En uw Heer kent het best al hetgeen in de hemelen en op aarde is. En Wij hebben sommige profeten boven de anderen doen uitmunten en aan David hebben Wij Zaboer (de Psalmen) geschonken.

Koran 87:17 Ofschoon het Hiernamaals beter en van langere duur is.
Koran 87:18 Voorzeker, dit is in vroegere geschriften vermeld,
Koran 87:19 De geschriften van Abraham en Mozes.

Koran 4:136 O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in wat Hij aan Zijn Boodschapper openbaarde en in de Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald.

In vers 5:48 zien we dat de Koran een bevestiging is van de voorgaande geschriften en een bescherming daarvan. De Koran bevestigt dus dat de genoemde geschriften die geopenbaard zijn aan voorgaande profeten, daadwerkelijke openbaringen zijn geweest. Dit is ook voor de mensen van het boek (Joden en Christenen) van belang, aangezien er veel discussies bestaan of de voorgaande profeten wel echt hebben bestaan en of de OT en NT wel een goddelijke oorsprong heeft. Dus de Koran bevestigt dus de originele openbaringen. Echter, de Koran spreekt ook over corruptie en vervalsing van de geschriften naderhand. Een aantal verzen die hierover spreken zijn de volgende:

Koran 3:71 O, mensen van het Boek, waarom verwar je de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?
Koran 3:78 En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat je het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is.

Koran 5:13 Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten.

Koran 3:187 En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: “Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen.” Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen.

Koran 2:59 Maar de onrechtvaardigen vervingen het woord door een ander, dat niet tegen hen gesproken was.

Koran 2:78-79 En sommigen hunner zijn ongeletterd; zij weten niets van het Boek, maar hebben hun valse denkbeelden: zij vermoeden slechts. Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: “Dit is van Allah”, opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen.

DE KORAN ALS BESCHERMING VAN DE VOORGAANDE GESCHRIFTEN
De Koran zegt in vers 5:48 daarom ook dat de Koran ter bescherming van de voorgaande geschriften is nedergedaald. Hoe moeten we dit begrijpen? We hebben gezien dat de voorgaande openbaringen zijn veranderd in de loop der tijd. In de oude geschriften kunnen dus zeker wel elementen van waarheid worden gevonden van de oorspronkelijke boodschap. Het moeilijke hierbij is dat je een andere betrouwbare bron heb waarmee je kunt vergelijken. De orginele oude openbaringen zijn niet meer beschikbaar voor ons, dus heeft God ons een andere openbaring gezonden die de voorgaande geschriften bevestigt en de leerstellingen die door corruptie en vervalsing in het leven zijn geroepen, daarbij corrigeert. Dit is ook de reden waarom God zegt dat de Koran een bescherming is van de voorgaande geschriften. De Koran beschermd die originele boodschappen van de voorgaande geschriften door deze kenbaar te maken in de Koran.

Door nauwkeurige analyse hebben we gezien dat de Koran een daadwerkelijke authentieke openbaring van God is en we deze bron zeker kunnen volgen en accepteren als waarheidsgetrouw. Dit is ook de reden dat de Koran onveranderd is gebleven sinds 1400 jaar geleden toen het werd geopenbaard, zoals God ook belooft in de Koran:

Koran 15:9 Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

Koran 41:41 Voorzeker, zij die niet in de Vermaning geloven als deze tot hen komt (zijn de verliezers); waarlijk het is een machtig Boek.
Koran 41:42 Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.

Het is ook logisch dat de Koran onveranderd zal blijven tot de eind der tijden, aangezien het de laatste boodschap/openbaringen is in de lijn van openbaringen en profeet Mohammed vzmh daarmee de laatste profeet (=profeet/nabi + boodschapper/rasool) van God is.

Koran 33:40 Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.

De voorgaande geschriften waren geopenbaard voor een specifieke tijd en volk. Indien deze geschriften geopenbaard waren voor de mensheid en onvervalst waren gebleven had het geen nut om een laatste openbaring te zenden naar de mensheid. Juist omdat God Barmhartig en Rechtvaardig is, heeft hij ons een openbaring gezonden die tot op heden vrij van fouten en corruptie is gebleven, zodat de mensheid kan genieten van de zuivere berichtgeving daarin. De mensen die na deze openbaring leven en er kennis van hebben genomen zullen geen argument kunnen opwerpen dat er geen boodschapper met een zuivere boodschap naar hun is gezonden die zij nog konden volgen.

CONCLUSIE
De Koran is de zuivere onveranderde boodschap van Allah SWT, de Almachtige, de Barmhartige, de Genadevolle. Het corrigeert daar waar de voorgaande religieuze leerstellingen zijn gemanipuleerd en het wijst de weg naar vrede en succes in deze wereld en in het hiernamaals door totale onderwerping aan Allah/God (=Islam).


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud