Rationele en logische argumenten gebruiken om iets te bewijzen - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Rationele en logische argumenten gebruiken om iets te bewijzen

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
 
Op deze pagina zullen we toetsen of we op basis van logica en ratio kunnen komen tot specifieke conclusies. We zijn namelijk van mening dat bij het gebruik van ratio en logica een rationeel persoon logische argumenten niet zal kunnen ontkennen, tenzij hij/zij niet oprecht of eerlijk is. We gaan er vanuit dat jij als lezer een rationeel en logisch persoon bent. Laten we dit testen door een aantal voorbeelden aan te halen waarop je uiteindelijk het antwoord zal moeten bedenken. Indien je jezelf classificeert als rationeel, logisch en oprecht zullen we uiteindelijk tot dezelfde conclusies komen. Laten we een aantal simpele vragen stellen om de mate van rationaliteit vast te stellen.

Stel wij zouden jou een voorstel doen om geblinddoekt een drukke snelweg over te steken. Zou jij dit doen?

Iemand die eerlijk, rationeel en logisch denkt zal uiteraard antwoorden met: Nee.

Waarom? Omdat je aangereden kan worden door een auto en (zwaar) gewond kunt raken of nog erger.

Je antwoord is belangrijk, maar wat nog belangrijker is, is om na te gaan HOE je tot deze conclusie bent gekomen. Je hebt zelf geen wetenschappelijk experiment verricht om het bovenstaande te toetsen, maar je bent toch tot een conclusie gekomen. Je hebt namelijk gebruikt gemaakt van je ratio (je vermogen om te denken en begrijpen) om deze conclusie te kunnen trekken.
 
Een tweede voorbeeld:
We kijken naar onderstaande mobiele telefoon en maken de volgende bewering:
Niemand heeft deze telefoon gemaakt, niemand heeft dit ontworpen en niemand heeft dit in elkaar gezet. Deze is door miljoenen jaren van willekeurige gebeurtenissen in bestaan gekomen en heeft zichzelf uiteindelijk gevormd in het perfect werkende toestel dat we hier zien. Zou je dit geloven? Het antwoord is uiteraard: Nee.

Waarom? Omdat het irrationeel is en ingaat tegen je ratio (je vermogen om te denken en begrijpen).

De vraag luidt nu, waarom ben je tot de conclusie gekomen dat het bovenstaande irrationeel ofwel onmogelijk is? Het antwoord is dat wij mensen het vermogen hebben om iets te herkennen dat ontworpen is door het te analyseren. Welke analyse heb je in je achterhoofd gemaakt bij het opnemen van het bovenstaande voorbeeld?

1. Het is onmogelijk dat dit vanzelf is ontstaan, omdat het een ontwerper nodig heeft om tot een dergelijk ontwerp te komen. Het heeft namelijk een bepaalde vorm en symmetrie, wat aangeeft dat er wel een ontwerper moet zijn geweest.

2. Het toestel bevat werkbare functies en kan daarbij ook nog afstemmen op andere apparatuur en netwerken. Je kunt er namelijk iets mee doen, zoals bellen, app-en, sms-en, skypen, internetten etc.

Zo kunnen we voor alles wat we om ons heen zien wat gecreëerd is, rationele en logische conclusies trekken. Het kan van alles zijn, zoals de muis van je pc, een pen, een lamp, een verkeersbord met een pijl erop om de richting aan te geven etc. De meest simpele voorwerpen welke gecreëerd zijn hebben een ontwerper nodig. Dat is wat onze ratio en logica zegt en wat wij als zodanig herkennen. Als we nu gaan kijken naar iets veel en veel complexer dan de bovenstaande telefoon, namelijk de mens zullen tot dezelfde conclusie moeten komen. De mens en alle processen en perfect werkende functies in het menselijk lichaam, zijn veel en veel geavanceerder dan de ingewikkeldste computers welke wij ter beschikking hebben in deze wereld. Als we dezelfde vraag zouden stellen over het in ontstaan treden van de mens zouden we op basis van onze ratio en logica tot dezelfde conclusie moeten komen, namelijk dat de mens een ontwerper nodig heeft om te kunnen bestaan.

Laten we een korte uitleg geven om je te 'triggeren' om dieper na te denken.

We gaan hier iets dieper in de ontwikkeling van de mens vanaf de bevruchting en verder. In de eerste instantie is er slechts sprake van een vloeistof (sperma) en een eicel. In deze vloeistof bevinden zich zaadcellen. Bij een bevruchting komt één zaadcel (soms meerdere) samen met een eicel (soms meerdere). Vervolgens ontstaat er een zwangerschap.
Als we nu kijken naar de ontwikkeling in de baarmoeder zien we verschillende wonderbaarlijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het hart van de mens vormt zich 18 tot 19 dagen na de bevruchting uit een embryonaal weefsel genaamd mesoderm. Naast overige ontwikkelingen in het hart begint het hart te kloppen na ongeveer 22-23 dagen met een bloedstroom die begint in de 4e week. Het hart is daarom één ​​van de vroegst functionerende organen.
Laten we hier even stil bij staan. Het hart vormt zich in de baarmoeder van de vrouw. De vraag luidt:

Wie zorgt voor deze ontwikkeling in de baarmoeder? Is het de vrouw zelf die zwanger is? Zorgt zij voor de ontwikkeling van het hart en de overige ontwikkelingen van de embryo? Nee, de vrouw heeft geen enkel idee wat er in haar baarmoeder gebeurt. Daarom laat men na verloop van tijd een echo maken om na te gaan of alles wel goed gaat met (de ontwikkeling van) de baby.

De moeder valt dus af! Is het dan de vader die voor de ontwikkeling van de embryo zorgt? Nee, de vader heeft geen enkel invloed op de interne ontwikkeling van het kind. Wie zorgt er dan wel voor dat alles netjes wordt gevormd en de juiste plek krijgt? Wie zorgt ervoor dat het hart ontstaat en wie of wat geeft de impuls om het hart te laten kloppen?
Sommige mensen geven het antwoord dat het de natuur of moedernatuur is die zorgt voor de ontwikkeling van het kind. Wat houdt dit nu daadwerkelijk in? Bedoelt men dat de natuur op zichzelf een intelligentie is die beslissingen neemt en een creërende macht heeft? Waarop is deze statement gebaseerd? Is de natuur zelf ook niet geschapen? Bestond de natuur zelf ook niet op een gegeven moment in tijd? Iets wat zelf is gecreëerd en geen intelligentie bevat kan niet de oorzaak zijn van een creatie van een schepsel waarvoor een superintelligentie nodig is. Dus ook de natuur valt af!

GENEN / DNA
Een gen is in de biologie een discrete eenheid van erfelijk materiaal, waarmee organismen erfelijke eigenschappen doorgeven aan hun nageslacht. Genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Alle genen samen bepalen het functioneren van de cellen waaruit het organisme is opgebouwd. DNA (Deoxyribonucleic acid /Desoxyribonucleïnezuur) is een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen. Het klinkt allemaal erg ingewikkeld. DNA en Genen zijn simpel gezegd codes in het (menselijk) lichaam die zorgen voor alle erfelijke eigenschappen. Als we spreken van codering die ergens voor dient, moeten we er vanuit gaan dat slechts een intelligentie hierachter kan zitten. Codering betekent namelijk informatie, informatie betekent kennis en kennis betekent intelligentie. DNA bevat een gigantische hoeveelheid aan informatie en codes. zoveel dat zelfs Microsoft DNA wil gaan gebruiken als opslag voor informatie.
Terugkomend op de vraag wie het hart doet ontwikkelen? Wie laat het hart starten en wie laat het kloppen? Heb jij controle over je hart? Laat jij je hart kloppen? Naast het hart bevat het menselijk lichaam nog veel meer intelligentere scheppingen die wij als mens niet kunnen evenaren. Het menselijk oog bijvoorbeeld. Geen enkel camera kan het menselijk oog en de functies ervan evenaren! Indien wij als de intelligentste wezens op de aarde het menselijk oog niet kunnen reproduceren of evenaren, waarom geloven we dan wel dat iets minder intelligent (de natuur bijvoorbeeld of toeval) wel het menselijk oog kan creëren? Is dat niet zeer irrationeel?

WAAROM EEN MENS?
Je kunt je verder afvragen waarom worden we gevormd tot een mens en niet iets anders? Waarom hebben we allemaal 1 hoofd, twee armen, twee benen, 2 ogen, twee oren etc.? In de eerste instantie lijken dit overbodige vragen die vanzelfsprekend zijn. Maar als we dieper nadenken zullen we zien dat deze vragen van essentieel belang zijn. De antwoorden op deze vragen laten namelijk duidelijk zien dat er opgeslagen informatie is welke vrijkomt bij een zwangerschap. Als je heel goed gaat kijken worden er verschillende processen in gang gezet welke een specifieke volgorde doorlopen. Het is een volgorde die vaststaat en niet op een andere manier ingericht kan worden omdat anders het resultaat niet bereikt kan worden. We zien bijvoorbeeld niet eerst de armen gevormd worden en vervolgens de ogen, het hart en vervolgens de hersenen. Deze volgorde is niet mogelijk omdat het reslutaat geen mens zou zijn, maar een mislukte zwangerschap. We zien dus dat er sprake is vaste en gestroomlijnde processen. Een proces is een reeks samenhangende activiteiten gericht op het realiseren van een bepaald doel. Als we al kunnen kunnen spreken van processen betekent het automatisch dat we spreken van intelligentie.
Als we kijken naar een nog groter geheel en het Universum als voorbeeld nemen. Deze is nog geavanceerder en ingewikkelder dan de schepping van de mens en functioneert toch perfect. Ook hier zullen we slechts moeten concluderen dat deze een ontwerper nodig heeft om te kunnen bestaan. We zullen aantonen dat het bestaan van een Absolute Autoriteit / God als Scheppende macht de meest rationele verklaring is voor het ontstaan van het Universum en daarbij dus ook de schepping van de mens. Bij het ontkennen van een Scheppende macht blijven er namelijk slechts een aantal opties of mogelijkheden over voor het ontstaan van het Universum. Indien er geen God zou zijn, zou er dus een andere verklaring moeten zijn voor de creatie. We hebben gezien dat het Universum daadwerkelijk een beginpunt heeft gehad en niet eeuwig heeft bestaan. Dit zullen we hier dus niet meer herhalen of bespreken. Voor meer info hierover klik hier. Laten we kijken naar de verschillende beschikbare mogelijkheden:

  1. Het Universum is ontstaan vanuit niets.  
  2. Het Universum heeft zichzelf gecreëerd.
  3. Wij als mens hebben het Universum gecreëerd.

Voor ons als mens zijn dit de meest relevante vragen en opties voor de verklaring van het onstaan van het Universum! Laten we de bovenstaande argumenten uit de verzen stuk voor stuk analyseren en uitputten. Dezelfde argumenten kunnen ook worden toegepast worden op het ontstaan/bestaan van de mens of een andere creatie.

Ad1) De vraag is hierbij: Kan IETS ontstaan uit NIETS? Kun je een voorbeeld bedenken waarbij IETS in bestaan treedt door NIETS? Nee, uit NIETS komt NIETS voort. Stel ik besluit om jou NIETS te geven, wat heb je van mij gekregen? Precies, niets: 'Uit NIETS komt NIETS voort!'

Sommige wetenschappers hebben een stelling dat de Kwantum Vacuüm een voorbeeld is dat er IETS uit het NIETS ontstaat, maar de Kwantum Vacuüm is niet NIETS! De Kwantum Vacuüm is een zee van fluctuerende energie en dat is niet, NIETS (energie is namelijk IETS). Er bestaat in de wereld geen enkel voorbeeld van IETS, dat ontstaat uit NIETS.
Ad2) Kan iets zichzelf scheppen?
Laten we kijken naar de tweede voorgestelde optie. Kan iets zichzelf scheppen of creëren? Nee, dat is onmogelijk en onlogisch. Het is alsof men zegt dat een moeder zichzelf baart.

Het is onlogisch en is daarbij een tegenstrijdigheid. Waarom een tegenstijdigheid?
Om jezelf te kunnen creëren, zou je zelf eerst moeten bestaan om jezelf te kunnen creëren. Maar als je al bestaat, kun je jezelf niet creëren, omdat je al bestaat. Dit argument is daarom onlogisch EN tegenstrijdig ofwel onmogelijk.
 
Ad3) Is de mens de schepper van het Universum?
Kunnen wij als mens de hemelen en de aarde hebben gecreëerd? Nee, omdat het Universum EERDER bestond dan de mens kan de mens het Universum niet hebben gecreëerd. Daarnaast is het Universum vele male complexer dan de mens en kan de mens het Universum en de complexiteit niet bevatten, waardoor de mens afvalt om de schepper te zijn van het Universum en de aarde.

CONCLUSIE
We hebben gekeken naar het rationeel en logisch argumenteren en bewijzen. We hebben gezien dat niet alles wetenschappelijk bewezen hoeft te zijn om een conclusie te kunnen trekken. We hebben kort ingezoomd in de ontwikkeling van een mens en hebben daarbij kritische vragen gesteld, waarbij we zaken hebben kunnen uitsluiten. We hebben daarnaast naar 3 verschillende mogelijkheden gekeken voor het ontstaan van het Universum (en alles daarin) en daaruit de volgende conclusies getrokken:

Het Universum is door IETS geschapen (uit NIETS komt NIETS voort) en kan niet zichzelf hebben geschapen. Daarbij kan de mens niet het Universum en de aarde hebben geschapen, omdat deze al bestonden voordat de mens bestond. Er moet dus IETS zijn dat ONGESCHAPEN is dat alles en iedereen heeft gecreëerd.

Sommige mensen zullen alsnog een allerlaatste vraag stellen wie de Schepper is van de Schepper. Als je deze vraag stelt, kun je deze oneindig door blijven stellen, namelijk wie is de Schepper van de Schepper, en wie is de Schepper van die Schepper en wie is de Schepper van die Schepper etc. Uiteindelijk is er maar 1 Schepper die daadwerkelijk geschapen heeft, omdat wij de creatie (het Universum en alles erin) daadwerkelijk om ons heen zien. Lees ook: http://www.compare-islam.com/de-absolute-autoriteit.html


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud