Codex Sinaiticus en de wederopstanding - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Codex Sinaiticus en de wederopstanding

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Onlangs is de oudste Bijbel ter wereld gevonden: de Codex Sinaiticus. Deze Bijbel is voor een groot deel geanalyseerd en vertaald door een grote groep (Bijbelse) geleerden. Het belangrijkste wat duidelijk werd, nadat de verschillende Bijbelse teksten zijn vertaald, is dat de huidige Bijbel die wij kennen systematisch is gewijzigd en uitgebreid t.o.v. de oudste beschikbare manuscripten. Men kan spreken van vervalsing. De vervalsing is niet een kleine vervalsing te noemen, want meer dan duizenden verzen zijn bijgeschreven en veranderd.

Belangrijke punten die de aandacht verdienen:
De belangrijkste teksten die de wederopstanding van Jezus vzmh ondersteunen zijn niet gevonden in de oudste manuscripten.
Een aantal evangeliën, welke missen in de huidige Bijbel, zijn wel aanwezig in de oudste manuscripten (voornamelijk de Evangeliën van Barnabas zijn van groot belang).

Wat houden deze bevindingen concreet in?
Indien de oudste manuscripten de wederopstanding van Jezus vzmh niet ondersteunen, kunnen we op basis van wetenschappelijke gronden en bewijsvoering oprecht concluderen dat de wederopstanding niet heeft plaatsgevonden. De wederopstanding is iets dat door mensen zonder autoriteit, in de latere perioden is toegevoegd aan de Bijbel. Indien er geen sprake is van wederopstanding dan valt de hele geloofsovertuiging van de het christendom ineen. De Christenen geloven namelijk dat Jezus vzmh is overleden aan het kruis voor hun zonden en als een nieuw en rein persoon is opgestaan. De oude manuscripten bewijzen echter het tegendeel.

In onderstaande artikelen kunnen we lezen dat in Marcus het verhaal van de wederopstanding niet te vinden is in de Codex Sinaiticus. Verder weten we dat Marcus de eerste Evangelie is die werd geschreven en de overige Evangeliën zijn gebaseerd op de werken van Marcus.


Aangezien de wederopstanding niet in Marcus staat en wel in de overige Evangeliën weten we dat dit een latere toevoeging is geweest. Op de website van de Statenvertaling wordt dit ook weer bevestigd:

Luister vooral vanaf 1.00 minuut voor de bevestiging dat de wederopstanding niet in dit boek voorkomt!
Het onderstaande stuk bevestigd hetzelfde:

Lees hier de bron
De evangelie van Marcus stopt abrupt op het moment dat de discipelen de lege tombe vinden:
Marcus eindigt bij 16:8

CONCLUSIE
Wat zegt de Bijbel zelf?

1 Korintiërs 15:12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgestaan, hoe zeggen dan sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?
1 Korintiërs 15:13 Maar is er geen opstanding der doden, zo is ook Christus niet opgestaan;
1 Korintiërs 15:14 en is Christus niet opgestaan, zo is onze prediking vergeefs, zo is ook uw geloof vergeefs
1 Korintiërs 15:15 wij zouden ook valse getuigen Gods bevonden worden, dat wij van God getuigd hadden, dat Hij Christus opgewekt heeft, dien Hij niet had opgewekt, indien de doden niet opstaan.
1 Korintiërs 15:16 Want indien de doden niet opstaan, zo is ook Christus niet opgestaan;
1 Korintiërs 15:17 en is Christus niet opgestaan, zo is uw geloof ijdel, zo zijt gij nog in uwe zonden;

Dus volgens de bovenstaande bewijsvoeringen en de conclusie van de Bijbel over dit onderwerp, zijn de Christenen nog steeds in hun zonden! Geen wederopstanding, geen verlossing van de gesuggereerde erfzonde en dus geen Paradijs en eeuwige verlossing.

Valt het dan allemaal op zijn plaats? Kunnen zonden niet overerft worden? Was Jezus vzmh niet de letterlijke zoon van God? Moet men de Nieuwe Trooster volgen? Is het toch de Islam die de antwoorden heeft voor al deze dilemmas?

Ons antwoord is volmondig:  JA

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud