Is Jezus vzmh God - met de Bijbel als bewijs - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Is Jezus vzmh God - met de Bijbel als bewijs

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Laten we kijken wat de Bijbel zegt over God, Zijn Eigenschappen en verzen over Jezus vzmh en zijn relatie met God - de Almachtige. We zullen verschillende Bijbelse verzen aanhalen om te toetsen of de Eigenschappen van God, zoals deze in de Bijbel voorkomen, toepasbaar zijn op Jezus vzmh.

Wat zegt de Bijbel over God en Zijn Eigenschappen?
Waar we het eerst naar gaan kijken is naar de Eigenschappen van God, zoals deze in de Bijbel voorkomen. We kijken naar Johannes 4:24.

Johannes 4:24 God is Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem in Geest en in waarheid aanbidden.

God is Geest – dat wilt zeggen: God is niet beperkt aan een lichaam van een mens. Een lichaam is beperkt, gebonden aan plaats en tijd. Wij als mens kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. Maar God is Geest. God is onbeperkt door tijd en ruimte.  Hij overstijgt al het menselijke.

Was Jezus vzmh Geest? Nee, want hij was gebonden aan een lichaam, aan tijd en aan plaats. Hij werd geboren, mensen konden hem zien en voelen. Hij was dus fysiek aanwezig en viel dus onder de natuurwetten. Als we gaan kijken wat Exodus ons verteld over God zien we het volgende staan:

Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden nevens Mij hebben.
Exodus 20:4 Gij zult u geen beeld NOCH ENIGE GELIJKENIS maken, NOCH VAN hetgeen boven in den HEMEL, noch van hetgeen beneden op de AARDE, noch van hetgeen in het WATER ONDER de AARDE is.

Exodus zegt dat het verboden is om een gelijkenis of beeld van God te maken. Dit houdt in dat de Christenen die beweren dat Jezus vzmh God is, dit verbod niet in acht nemen. We zien overal Jezus vzmh aan het kruis hangen en plaatjes, poster en schilderijen van Jezus vzmh geprint, geplakt en opgehangen. Vele Christenen hangen daarnaast een 'Jezus aan het kruis' symbool aan hun nek. Dit alles is in strijd met Exodus 20:4.

GOD IS GEEN MAN NOCH EENS MENSEN KIND
Wat verbazend om te lezen is, is vers 23:19 van Numeri. Dit vers zegt expliciet dat God geen man, noch een mensenkind is.

Numeri 23:19 God is GEEN MAN, dat Hij liegen zou, noch eens MENSEN kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

Hoe kan men dan beweren dat de mens - man - mensenkind Jezus vzmh God is? Laten we kijken wat de Bijbel over Jezus vzmh zegt:

JEZUS VZMH ALS MENS BENOEMD IN DE BIJBEL
Handelingen 2:22 Gij mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus van Nazaret, een MAN, AAN WIEN  GOD onder u getuigenis HEEFT GEGEVEN door daden en wonderen en
tekenen, DIE GOD DOOR HEM GEDAAN HEEFT in het midden van u, gelijk gij ook zelve weet:

Johannes 8:40 maar nu zoekt gij mij te doden, een MENS, die u de waarheid gezegd heb, welke ik van God gehoord heb; dit heeft Abraham  niet gedaan.

1 Timotheüs 5 Want er is één God, en één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de MENS Christus Jezus,

Mattheüs 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in den buik van den groten vis geweest is, zo zal des MENSEN Zoon drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn.

Mattheüs 16:27 Want het zal immers geschieden, dat des MENSEN Zoon zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders met zijne Engelen, en alsdan zal hij een ieder vergelden naar zijne
werken.

Johannes 5:27 en heeft hem macht gegeven zelf het oordeel te houden, omdat hij des MENSEN Zoon is.

We zien hier een duidelijke vers die zegt GOD IS GEEN MAN NOCH EEN MENSEN KIND. De verzen daarna laten duidelijk zien dat Jezus vzmh een MAN was en een MENSEN ZOON. Jezus vzmh was duidelijk wel een MENS en hij wordt wel 72x Mensenzoon genoemd in de Bijbel.

BEWIJS UIT DE BIJBEL DAT JEZUS VZMH ZEGT DAT HIJ GEEN GOD IS EN ZELF BAD TOT GOD

Johannes 14:24 ".en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft."

Johannes 17:3 "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt"

Jezus verwierp zelfs de geringste bewering van zijn Goddelijkheid

Mattheüs 19:16-17 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij MIJ goed? Niemand is goed dan Een, namelijk GOD. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden."

Mattheüs 27:46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Johannes 5:30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 14:28 Gij hebt gehoord, dat ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u. Hadt gij mij lief, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb:
Ik ga tot den Vader; want de Vader is groter dan ik.

Johannes 20:17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Lucas 6:12 En het geschiedde op dien tijd, dat hij ging op een berg om te bidden; en hij bleef den nacht over in HET GEBED TOT GOD.

Mattheüs 26:39 En hij ging een weinig voort, en viel op zijn aangezicht neder, en BAD, zeggende: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik
wil, MAAR GELIJK GIJ WILT.

HEEFT JEZUS VZMH OOIT MET EIGEN WOORDEN GEZEGD DAT HIJ GOD IS IN DE BIJBEL?
Laten we kijken wat de christenen hier zelf over zeggen op hun eigen website die vragen beantwoord inzake het christendom:

Zo kunnnen we nog vele websites aanhalen die bevestigen dat Jezus vzmh nooit heeft gezegd dat hij vzmh God is of dat men hem moet aanbidden. Dat is toch op zijn minst vreemd te noemen, indien hij vzmh God zelf zou zijn zou of een deel van God (3 in 1) zou hij dit zeker een keer hebben gezegd. We zien juist dat hij vzmh zegt om God te aanbidden en nooit verwijst naar zichzelf. Wat we wel zien en wat wordt ontkend door (een groot deel van de) christenen is dat Jezus vzmh zich wel als boodschapper van God kwalificeert:

Johannes 7:16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijne leer is niet de mijne, maar desgenen die mij gezonden heeft.

Johannes 8:42 Jezus zeide tot hen: Ware God uw vader, zo zoudt gij mij liefhebben; want ik ben van God uitgegaan en gekomen; want ik ben niet van mijzelven gekomen, maar Hij heeft mij gezonden.

Johannes 13:16 Voorwaar, voorwaar ik zeg u: De knecht is niet groter dan zijn heer, noch de apostel groter dan die hem gezonden heeft.

1 Timoteüs 2:5 Want er is één God, en één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus,

We zien dat 'Jezus vzmh zegt' dat hij een Apostel is (iemand die door God is gezonden) en we zien dat apostel een synoniem van o.a. profeet is. Echter, wat hier van belang is dat Jezus vzmh nooit heeft gezegd dat hij God is en dat is juist een van de belangrijkste punten die christenen beweren met betrekking to Jezus vzmh. Indien Jezus vzmh God zou zijn dan had hij dat zeker wel gezegd, zoals hij vzmh altijd zeer duidelijk heeft gemaakt wie God wel is en wie niet.

CONCLUSIE
Alle bewijzen bij elkaar genomen uit de Bijbel zelf, kunnen we de met zekerheid de conclusie trekken dat Jezus vzmh GEEN GOD is en dat ook nooit heeft beweerd in de Bijbel.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud