Wie is de Nieuwe Trooster? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wie is de Nieuwe Trooster?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament word er gesproken over een onbekende maar belangrijke profeet die aangekondigd wordt. Het is een profeet waarop velen zitten/zaten te wachten. Op deze pagina gaan wij in op de vraagstuk wie deze profeet zou kunnen zijn en wie niet. Als de Bijbel afkomstig is van de Absolute Autoriteit, dienen verschillende beweringen en aankondigingen in het boek getoetst en geverifiëerd te worden. Wat klopt er wel en wat klopt er niet? Er zijn een aantal belangrijke vragen welke beantwoord zullen moeten worden met betrekking tot de aangekondigde profeet:
- Is de aangekondigde profeet reeds gearriveerd of moet deze nog verschijnen op aarde?
- Is er iemand op de wereld die deze aankondiging waarmaakt of niet?
- Is er iemand die verwijst naar deze aankondiging in de Bijbel en zichzelf presenteert als de aangekondigde profeet?
- Wie is deze persoon en wat zijn zijn achtergronden?

Er kunnen nog veel meer vragen bedacht worden hierbij, maar dit zijn een aantal kernvragen waar wij ons op zullen richten. Allereerst zal de aankondiging van deze profeet in het Oude Testament besproken worden.

DE AANGEKONDIGDE PROFEET IN HET OUDE TESTAMENT
Deuteronomium 18:18 "Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal"

In Deuteronomium 18:18 spreekt God de Almachtige tegen profeet Mozes vzmh en spreekt een voorspelling uit (Een Profeet zal Ik hun verwekken ..... als u). De Christenen beweren dat deze voorspelling refereert aan Jezus vzmh. De redenen welke worden gebruikt door de Christenen om dit te bevestigen zijn de volgende:

- Jezus vzmh was een Jood net Mozes vzmh.
- Mozes vzmh was een profeet en Jezus vzmh wordt ook een profeet genoemd.

Als dit de enige twee criteria zijn, waaraan deze voorspelling zou moeten voldoen dan zouden alle profeten na Mozes vzmh in aanmerking komen voor 'het zijn' van de aangekondigde profeet. Deze profeten waren namelijk allemaal zowel Joods als een Profeet. Het zou dus de profeet Salomon, Isaiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Malachi, Johannes de Doper etc. vzmh kunnen zijn. We dienen dus meer bewijzen en details te verkrijgen om na te gaan over wie deze voorspelling en aankondiging daadwerkelijk gaat. In het Nieuwe Testament kunnen we meerdere details vinden, aangezien deze ook spreekt over de nieuwe profeet – trooster.

DE NIEUWE TROOSTER IN HET NIEUWE TESTAMENT
Laten we kijken wat de Nieuwe Testament vertelt over de aangekondigde profeet. Jezus vzmh beschouwde zichzelf als een voorbode van een groot Profeet, die nog komen zou. Laten we de relevante Bijbelse verzen erbij halen (Johannes 14:26, 14:30 en Johannes 16:12-15).

Johannes 14:26 "Maar de trooster, de heilige geest, welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u aandachtig maken alles wat ik u gezegd heb."

Johannes 14:30 Ik zal voortaan niet veel meer met u spreken; want de VORST DEZER WERELD komt, en heeft NIETS aan MIJ.

Johannes 16:7 Doch ik zeg u de waarheid: Het is u goed dat ik HEENGA; want indien ik niet heenga, zo KOMT de Trooster NIET TOT U; maar indien ik ga, zo zal ik hem tot u zenden.
Johannes 16:8 En als die komt, zal hij de WERELD overtuigen van de zonde, van de gerechtigheid, en van het oordeel:
Johannes 16:9 van de zonde, omdat zij in mij niet geloven;
Johannes 16:10 en van de gerechtigheid, omdat ik tot den Vader ga, en gij mij voortaan niet meer zien zult;
Johannes 16:11 en van het oordeel, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is.
Johannes 16:12-13 "Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen."
Johannes 16:14 Die zal mij verheerlijken, want van het mijne zal hij het nemen, en het u verkondigen.
Johannes 16:15 Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd: Hij zal het van het mijne nemen en u verkondigen.

De eerste vraag die je, jezelf zou kunnen stellen is: Waarom een nieuwe trooster? Volgens de Christenen is Jezus vzmh namelijk gestorven voor de zonden van degenen die hem volledig accepteren als zoon van God of als God zelf (het verzoeningsoffer). Maar dit druist in tegen de logica, want als alle zonden al zijn verrekend bij het accepteren van Jezus vzmh dan heeft de nieuwe trooster geen waarde of toegevoegde waarde.

Wat komt die trooster dan doen? Ons de weg wijzen en de toekomst voorspellen, ons overtuigen van de zonde, gerechtigheid en van het oordeel? Waarom zou dit allemaal nodig zijn als je al verlost zou zijn van je zonden en je al het Paradijs hebt verworven door te geloven dat Jezus vzmh al je zonden op zich heeft genomen? Dit druist in tegen de logica. Als we de verzen lezen zien we dat de Trooster of Vorst van de wereld zoals deze profeet wordt genoemd, daadwerkelijk iets nieuws komt verkondigen. Deze NIEUWE TROOSTER zou iets komen verkondigen NA het heengaan van Jezus vzmh en zou iets moeten verkondigen wat nog niet verkondigd was door Jezus vzmh (Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen).

Laten we proberen te traceren WIE deze nieuwe trooster is - wie is de Geest der waarheid? Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.

Johannes 14:26 "Maar de trooster, de heilige geest, welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u aandachtig maken alles wat ik u gezegd heb."

Het antwoord lijkt gegeven te zijn door bovenstaande vers aan te halen. De Christenen gebruiken dit vers dan ook veelvuldig om hun bewering dat de nieuwe trooster de Heilige geest is te ondersteunen. Veelal wordt er gezegd dat dit de uitstorting van de heilige geest op de discipelen, wat op Pinksteren wordt gevierd/herdacht. In de eerste instantie lijkt dit een logische beargumentatie. Maar wat klopt hier niet aan? De woorden van Jezus spreken namelijk over een ANDEREN TROOSTER in Johannes 14:16 en Johannes 16:7. Hierin wordt gezegd dat de Trooster pas komt NA het heengaan van Jezus. Dit betekent dat de trooster er nog niet was ten tijde de aanwezigheid van profeet Jezus vzmh.

Johannes 14:16 en ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat hij bij u blijve eeuwiglijk:
Johannes 14:17 den Geest der waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet; maar gij (de discipelen) kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn.

Johannes 16:7 Doch ik zeg u de waarheid: Het is u goed dat ik heenga; want indien ik niet heenga, zo komt de Trooster niet tot u; maar indien ik ga, zo zal ik hem tot u zenden.

Als met deze teksten daadwerkelijk de Heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de volgende vraag: "Was er in de tijd van Jezus vzmh geen Heilige geest en waarom bad Jezus vzmh om de komst van de (andere?) Heilige geest? De Christelijke leer onderwijst ons dat de Heilige geest al vanaf de geboorte van Jezus vzmh aldoor bij hem aanwezig was. Wat wordt er dan bedoeld met "andere trooster"?. Het kan dus logischerwijs niet de Heilige geest zijn die bij Jezus vzmh was!

Als Christenen in één Heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leerstellingen tegen. Volgens deze teksten in combinatie met de opvatting van de Christenen over de nieuwe trooster, moeten de Christenen in "twee heilige geesten" geloven. Dit kan dus niet correct zijn. Kan het zijn dat profeet Jezus vzmh doelde op een andere Profeet in plaatst van DE Heilige geest zoals de Christenen dat nu beweren? We dienen de originele bewoordingen te analyseren alvorens een betrouwbaar antwoord te kunnen vinden. Het oorspronkelijke woord dat in het Grieks werd gebruikt is "Periclytos" wat de "Prijzenswaardige" betekent. Men heeft het woord "Periclytos" echter veranderd in "Parecletos" wat trooster betekent.

Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige geest wordt bedoeld, dan klopt het niet met het Griekse woord voor "geest". Want het Griekse woord voor geest is "Pneuma" en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit "andere Pneuma" gezegd. Jezus vzmh heeft namelijk het woord "Fhericlit" gezegd en het woord "Fhericlit" komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus vzmh heeft gesproken. "Fhericlit" betekent "de prijzenswaardige".  
De eerste brief van Johannes 4:1-3 legt de betekenis van het woord "geest" uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord geest ook "Profeet" betekent:

Johannes 4:1-3 Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse Profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God, en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is niet uit God, maar dit is de geest van de Anti-Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld.

Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende Profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of deze persoon een ware of een valse Profeet is. Het moet inmiddels duidelijk geworden zijn dat de "trooster niet de heilige geest is." In de volgende teksten wordt over een "komende" gesproken en dit kan niet op de heilige geest slaan, want die was er toen al.

"Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen." (Johannes 15 vers 26).
"Toch zeg ik u de waarheid, het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen...." (Johannes 16 vers 7).
- Wie komt er dan wel in aanmerking voor de titel de nieuwe trooster?
- Wie heeft een nieuwe wet gebracht en iets nieuws verkondigt, nadat profeet Jezus vzmh de wereld verliet?
- Wie is er gekomen om de wereld te overtuigen van zonde omdat zij niet in Jezus vzmh geloven?
- Wie heeft van profeet Jezus vzmh getuigd?
- Wie heeft de mens indachtig gemaakt, alles wat Jezus vzmh heeft gesproken?
- Wie heeft de toekomst verkondigd?

CONCLUSIE
Het Christendom geeft op dit stadium dus geen duidelijk antwoord op de vraag wie de nieuwe Trooster is. Wat we wel kunnen vinden is de verwijzing naar deze profeet en waar hij zou/zal verschijnen. Wie deze trooster is nu wel kun je hier lezen en waar hij exact zal verschijnen kun je hier lezen.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud