De geschriften en het concept van God - Compare-Islam

UW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD
Ga naar de inhoud

De geschriften en het concept van God

Hindoeïsme
Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Voordat we gaan kijken naar het concept van God in de Hindoe-geschriften, zullen we eerst kijken welke geschriften er bestaan binnen het Hindoeïsme. We zullen bespreken welke de belangrijkste daarvan zijn.

DE GESCHRIFTEN

De Shruti of Śruti, ("wat wordt gehoord") is een geheel van hindoeïstische geschriften, waarvan de vroegste dateren uit 1500 voor Christus. Er wordt gezegd dat de Shruti geen auteurs hebben; daarvoor in de plaats wordt er verondersteld dat ze een goddelijke opname van de "kosmische geluiden van waarheid" zijn, die door rishi's worden gehoord. Rishi’s kunnen worden gezien als een soort van profeten. Vyāsadeva, de schrijver van o.a. de Purāna's en de Bhagavad gita (andere Hindoeïstische geschriften), verdeelde de Shrutis in vieren. Er wordt meestal vanuit gegaan dat ze uit vier Veda's zijn samengesteld:

De 4 Vedas

De 4 Vedas zijn de oudste hindoe geschriften. De oudste Veda, de Rig Veda, zou buiten India zijn ontstaan bij Ariërs (nomaden, waarschijnlijk van centraal Azië of de Balkan) die vanaf de 15e eeuw v.Chr. India binnentrokken. Hun vedische godsdienst omvatte offers aan goden die de krachten van de natuur vertegenwoordigen. De latere Vedas zouden grotendeels in India door rishi's of wijze clanhoofden geschouwd zijn (schouwen = kennis verkrijgen door directe waarneming in zuiver bewustzijn). De vier Vedas zijn:

1. Rig Veda (basisveda met de hymnen die ook in de andere deels worden herbruikt)
2. Sama Veda (zangvorm)
3. Yajur veda (zwarte en witte)
4. Atharva Veda (Rituelen)

Sommigen voegen bepaalde onderverdelingen binnen Vedas toe die als Shruti worden geëtiketteerd zoals Aranyaka's, Brahmana's en Upanishads. Bovendien wordt Mahabharata door sommigen beschouwd als Shruti en wordt soms de vijfde Veda genoemd. Omstreeks 500 n.Chr. komt er een nieuw geschrift bij namelijk de Bhagavad Ghita; een epos dat de strijd van Krisna beschrijft. Soms wordt de Bhagavad gita, een hoofdstuk binnen Mahabharata, afzonderlijk de status van Shruti gegeven. De belangrijke hindoeïstische geschriften die niet als Shruti worden beschouwd worden Smriti genoemd (klassieke religieuze geschriften uit India). Hiervan zijn er 18 welke als belangrijkste worden bestempeld:

Manu Smriti
Yajnavalkya Smriti
Parasara Smriti
Vishnu Smriti
Daksha Smriti
Samvarta Smriti
Vyasa Smriti
Harita Smriti
Satatapa Smriti
Vasishtha Smriti
Yama Smriti
Apastamba Smriti
Gautama Smriti
Devala Smriti
Sankha-Likhita Smriti
Usana Smriti
Atri Smriti
Saunaka Smriti

De vedische religie evolueerde geleidelijk naar het Hindoeïsme tussen de 6de en 2de eeuw voor Christus. Aangezien de basis van het Hindoeïsme in de Vedanta te vinden is dienen we te kijken wat er in de meest oude Veda's wordt geschreven over God en Zijn karakteristieken. Gaat het over Monotheïsme (het geloven in 1 God), Polytheïsme (het geloven in meerdere goden) of iets anders? Wordt er geschreven over God in menselijke gedaante of vorm en was hij goed, slecht etc.?

Het concept van God in de Vedas
Zoals we hebben gezien zijn de veda’s de geschriften met de hoogste autoriteit binnen de Hindoeïsme. We kennen vier Veda's in het Hindoeïsme:

1. Rig Veda
2. Sama Veda
3. Yajur veda
4. Atharva Veda

Als we kijken naar de eigenschappen van God zoals deze in de Veda's worden genoemd zien we het volgende staan:

a.   Yajurveda, hoofdstuk 32, Vers 3
"na tasya pratima asti" "Er is geen beeltenis van Hem"
Verder zegt het "Hij is niet verwekt, Hij is de enige die het waard is om aanbeden te worden"
"Er is geen beeltenis van Hem, wiens glorie groot is. Hij beheert als Enige alle overduidelijke objecten zoals de zon etc. moge hij me niet schade, dit is mijn gebed. Daar Hij de ongeborene is, verdient Hij onze aanbidding".
(De Yajurveda door Devi Chand M.A. pagina 377).

b.   Yajurveda, Hoofdstuk 40, Vers 8
Er wordt vermeldt in Yajurved, Hoofdstuk 40, Vers 8 "Hij is zonder lichaam en puur"
"Hij is de Vormloze, onaangetaste, zondeloze, de pure welke het kwaad niet heeft doordrongen".
Vooruitziend Wijs, Alles Omvattend, de Zelfbestaande heeft voorgeschreven doelen als gepaste fatsoen tot in de eeuwigheid.
(Yajurveda Samhita door Ralph I.H. Griffith pagina 538).

c.   Yajurveda, Hoofdstuk 40, Vers 9
"Andhatma pravishanti ye asambhuti mupaste"
"Zij gaan de duisternis binnen, degene die de natuurelementen aanbidden:" Bijvoorbeeld, lucht, water, vuur etc. Vervolgens zegt het vers: "Zij zinken dieper in de duisternis, degene die het gecreëerde (Sambhuti) aanbidden". Sambhuti betekent gecreëerde dingen, bijvoorbeeld een tafel, stoel, standbeeld, etc.
"Diep in de schaduw van duistere verblinding vallen de Sambhuti aanbidders. Nog dieper in de duisternis zinken degene die nog steeds van plan zijn om Sambhuti te aan bidden".  
(Yajurveda Samhita door Ralph T.H. Griffith pagina 538).
d.  Atharvaveda, Boek 20, Hymn (Hoofdstuk) 58, Vers 3
"Dev maha osi" - "God is waarlijk groot"

e. Rigveda
De oudste en meest heilige boek van alle Vedas is de Rig Veda.
Rigveda, Boek Nr.1, Hymn Nr. 164, Vers 46
"(Wijze Priesters) roepen één God bij vele namen."

f.  Rigveda, Boek 2, Hymn 1
De Rivegda geeft minstens 33 verschillende attributen aan God de Almachtige. Veel van deze staan vermeld in Rigveda, Boek 2 hymn 1.
Brahma - Rigveda Boek 2, Hymn 1, Vers 3
Onder de vele attributen van God, is een van de mooie attributen die staat vermeld in het Rigveda Boek 2 hymn 1, vers 3, "Brahma". Brahma betekent: ‘De Schepper’’.
De omschrijving van God, de Almachtige, in Antropomorfistische termen (voorstelling van God in menselijke vormen, met menselijke opvattingen, hartstochten enz.) gaat in tegen het volgende vers uit de Yajurveda" "Natasya Pratima asti" - "Er is geen beeld van Hem".

Vishnu - Sustainer - Rabb: Rigveda, Boek II, Hymn 1, Vers 3
Zo staan er verscheidene attributen van God in, zoals in de Rigveda, Boek 2, hymn 1, vers 3, Vishnu. Vishnu betekent: ‘De Onderhouder, Voorziener’. Als we kijken naar het beeld wat de hedendaagse aanhangers van het Hindoeïsme als interpretatie hebben genomen van Vishnu.
Een God die vier armen heeft, met in een van de rechter armen de Chakra (een discus) en in een van de linker armen houdt hij een weer iets anders, of hij berijdt een vogel of hij leunt achterover op een slangen bank. Zoals als eerder is vermeld gaat het in tegen Svetasvatara Upanishad hoofdstuk 4 vers 19 "Na tasya pratima asti" - "Er is geen gelijkenis van Hem" en Yajurveda" "Natasya Pratima asti" - "Er is geen beeld van Hem".
g.  Rigveda, Boek 8, Hymn 1, Vers 1  
"Ma Chidanyadia Shansata" – "Aanbidt niemand behalve Hem, de Goddelijke. Prijst Hem alleen."

"Ma cid anyad vi sansata sakhayo ma rishanyata in dram it stota vrishanam saca sute muhaur uktha ca sansata".
"O vrienden, aanbidt niemand behalve Hem, de Goddelijke. Prijst Hem alleen. Laat verdriet u niet verstrooien. Aanbidt Hem alleen, de Stralende, de Overlader van voordelen. Gedurende de (geestelijke) zelfontplooiing, spreek herhaaldelijk de lofprijzingen uit in als Ereteken".
(Rigveda Samhiti, Volume IX, pagina 1 en 2 door Swami Satyaprakash Sarasvati en Satyakam Vidhya Lankar).

h. Rigveda, Boek 5, Hymn 81, Vers 1  
"Waarlijk, groot is de glorie van de Goddelijke Schepper."
(Rigveda Samhiti, Volume 6, pagina 1802 en 1803 door Swami Satya Prakash Saraswati en Satyakam Vidhyalanka).

i. Rigveda, Boek 3, Hymn 34, Vers 1
"De overvloedige gever"
(Hymns of Rigveda, Volume 2, pagina 377, by Ralph T.H. Griffith)
Rigveda, Boek No VI, Hymn 45, Vers 16
Rigveda, Boek VI, Hymn 45, Vers 16
"Ya eka ittamushtuhi"
"Prijs HEM ALLEEN de niet te evenaren de Enige"  
(Hymns of Rigveda by Ralph T.H. Griffith pagina 648).
8.   Brahma Sutra of Hindu Vedanta
"Ekam Brahm, dvitiya naste nen na naste kinchan"
"Bhagwan ek hi hai dusara nahi hai, nahi hain nahi hai zara bhi nahi hai."
"Er is alleen één God, niet een tweede, helemaal niet; helemaal niet; niet tot in het laatste beetje".

Op basis van de Vedas zien we dus een concept van God die spreekt van één God waarvan er geen beeld bestaat. Niemand heeft God gezien en niemand kan Hem dus een vorm of gestalte geven. Een ieder die wel een vorm of gestalte aan God geeft gaat direct in tegen de verzen van de Vedas en heeft dus een vorm of gestalte verzonnen. Geen enkel boek in het Hindoeïsme zegt dat iemand ooit God heeft gezien in een vorm of gestalte.
Wat houdt dit concreet in? Dit houdt in dat een ieder die God aanbidt via een gestalte, beeld of vorm iets aanbidt wat geen basis kent vanuit de belangrijkste geschriften met de hoogste autoriteit (zeggenschap) binnen het Hindoeïsme.

Laten we de goden concreet benoemen: Shiva, Bharma, Vishnu, Ghanesh, Krishna, Boeddha, Varana, Ram(a), Durga Mata, Surya, Agni (het offervuur), Indra (oorlogsgod), Surya en Soma (zon en maan), Vayu (wind), Mitra (oceaan en eed), Rudra (woeste god), Yama (heer van het dodenrijk), Lakshmi etc. die allemaal worden weergegeven als een beeld, vorm, foto of gestalte zijn allemaal verzonnen goden aangezien de Vedas niet geloven in meerdere goden (met daarbij ook nog een visualisatie).

BHAGAVAD GITA
Het meest populaire tussen alle Hindoe geschriften is de Bhagavad Gita. Als we een kijkje nemen in de Bhagavad Gita zien we het volgende staan:
"Vanwege uiteenlopende verlangens geven zij die verstoken zijn van kennis zich over aan de halfgoden en hun overeenkomstige regelingen, ze volgen naar gelang hun eigen aard." [Bhagavad Gita 7:20]
De Gita zegt dat de mensen die materialistisch zijn de halfgoden aanbidden (de ‘goden’ naast de Echte God).

UPANISHADS
Als we een kijkje nemen naar de UPANISHADS:
De Upanishads worden als heilige geschriften gezien door de Hindoes. De volgende verzen van de Upanishads refereren naar het Concept van God:

"Ekam evadvitiyam"
Hij is Een alleen, zonder een tweede"
[Chandogya Upanishad 6:2:1]1

ii. "Na casya kascij janita na cadhipah."
"Van Hem zijn er noch ouders noch heer."
[Svetasvatara Upanishad 6:9]2

iii. "Na tasya pratima asti"
"Er is geen gelijkenis van Hem"
[Svetasvatara Upanishad 4:19]3

iv. Het volgende vers van de Upanishad laat zien dat de mens niet in staat is om een inbeelding te maken van God in een bepaalde vorm.
"Na samdrse tisthati rupam asya, na caksusa pasyati kas canainam."
"Zijn vorm is niet te zien; niemand ziet Hem met het oog."
[Svetasvatara Upanishad 4:20]4

Dus als men een vorm geeft aan God op enige manier die waarneembaar is, gaat het tegen al het bovenstaande in. God is niet te zien, er is geen gelijkenis van Hem, Hij is de Enige, prijs Hem alleen, aanbidt niemand behalve Hem, Hij is de Almachtige, De Schepper, De Voorziener, De Onderhouder, De Niet-Gecreëerde.
YouTube
In de Koran wordt een belangrijke vraag gesteld welke in lijn is met de Vedische visie van God welke hier toepasselijk is:

Koran 37:95 Hij zei: "Aanbidt u hetgeen u zelf uitgehouwen heeft?
Koran 37:96 Terwijl Allah u en uw handwerk heeft geschapen?"

Bekijk de onderstaande video's. We zien hierin hoe men zelf de beelden uithouwen, verven, in elkaar zetten waarna het vervolgens in een winkel ter verkoop wordt geplaatst. Iemand koopt uiteindelijke een god (een beeld) en men aanbidt deze alsof het God echt is. Wanneer men genoeg heeft van de beeld/god of deze is toe aan vervanging wordt deze weggegooid en het circel begint van vooraf aan. Hoe kan men een beeld dat men zelf heeft gemaakt, aanroepen om hulp terwijl deze niets hoort en kan doen?
CONCLUSIE:
Als we deze verzen serieus bekijken en begrijpen zien we dat het Hindoeïsme van oorsprong een Monotheïstisch geloofsovertuiging is (het geloven in en het aanbidden van één ongeziene God). De eigenschappen van God zoals deze in de geschriften voorkomt sluit nauw aan bij de Eigenschappen van God, zoals deze in de grootste geloven in de wereld worden verkondigd (het Jodendom, het christendom, de Islam). God kan niet gevisualiseerd (zichtbaar of voorstelbaar gemaakt) en aanbeden worden via beelden en vormen. Een ieder die dit wel doet binnen het Hindoeïsme, zou de regelgeving van zijn/haar religieuze boeken moeten opvolgen en stoppen met dit te doen. Het is ook logisch dat ook het Hindoeïsme dit voorschrijft. Niemand heeft God ooit gezien, waardoor het ook logisch is dat niemand een beeld van God kan maken en vervolgens zeggen: Zo ziet God eruit. Dit is een mate van bedrog van mensen in die zin dat zij jou een bepaald beeld (beeltenis) van God wil opdringen terwijl de geschriften zelf getuigen dat dit een onmogelijkheid is. Kan het zijn dat deze mensen fortuinen verdienen aan het maken, kopen en verkopen van beelden en plaatjes van God? Zijn we zo laag als mens gezonken dat we nu God als handelswaar gebruiken? Laten we terugkeren naar het aanbidden van God zoals God wilt dat we Hem zien en aanbidden zoals God wilt dat wij Hem aanbidden. Laten we stoppen met het aanbidden van goden en beelden waarvoor God geen enkele toestemming heeft gegeven om deze te aanbidden zodat Hij tevreden met ons kan zijn en ons zal behoeden voor Ziin bestraffing.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud